Positief onderwijs

Binnen Positief Onderwijs is er zowel aandacht voor het aanleren van vakkennis en cognitieve bekwaamheden als voor het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor een gelukkig en evenwichtig leven. Dat betekent dat er naast de traditionele schoolvakken zoals rekenen, lezen, schrijven, cognitieve vaardigheden als discussiëren en beredeneren en beroepsbekwaamheden expliciet gewerkt wordt aan vaardigheden die belangrijk zijn voor ons welbevinden. 

Welbevinden omvat een heel spectrum: 

 • Emotioneel welbevinden: geluk (subjectief welbevinden) en positieve emoties zoals vertrouwen, optimisme, trots;

 • Psychologisch welbevinden: veerkracht, zelfvertrouwen, autonomie, betrokkenheid, copingsvaardigheden, probleemoplossend vermogen, moed;

 • Sociaal welbevinden: goede relaties, emotionele intelligentie, conflictoplossend vermogen, sociale vaardigheden.

Positief onderwijs heeft als missie om leerlingen het brede spectrum aan vaardigheden aan te reiken dat nodig is om te floreren.
 

Door bewust aandacht te besteden aan het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden om het eigen welbevinden te versterken op school, helpen we leerlingen te kunnen floreren. Onder floreren verstaan we dat je als mens goed functioneert en presteert en daarbij een hoge mate van welbevinden ervaart. Bijvoorbeeld omdat je activiteiten onderneemt die voor jou van betekenis zijn en die op zo’n manier doet dat je er je eigen talenten in kwijt kunt. 

Internationale beweging

‘Als je het in een paar woorden benoemt, wat wens je dan vooral voor je kinderen?’

Dat was de vraag die Martin Seligman enkele jaren terug aan honderden ouders voorlegde. De antwoorden vertoonden een duidelijk patroon:

 • ‘Een gelukkig leven’

 • ‘Dat ze vriendelijke volwassenen worden'

 • ‘Dat ze zich goed voelen over zichzelf’

 • ‘Een rijk gezins- en sociaal leven’

Het zette hem aan het denken over onderwijs. In hoeverre besteden we in school aandacht aan de bekwaamheden die je helpen om gelukkig en succesvol te zijn in het leven? 

De positieve psychologie had op dat moment, met Seligman als trekker, een wetenschappelijke basis gelegd onder het belang van vermogens als veerkracht, optimisme, het opbouwen van positieve relaties met anderen, mindset en moed.

Het idee dat er in scholen, zeker in die tijd, vooral aandacht was voor de cognitieve prestaties van leerlingen triggerde hem om te kijken of het mogelijk was om in het onderwijs ook aandacht te besteden aan dit soort thema’s, en of dat effect zou hebben op het floreren van leerlingen tijdens hun schooltijd en daarna. Inmiddels zijn we zo’n 20 jaar en veel onderzoeken verder. Inmiddels zijn er legio beproefde interventies die je als leerkracht of mentor in de klas kunt doen en zijn er scholen die hier structureel mee experimenteren. De vraag is dan ook nog steeds actueel - misschien zelfs nog urgenter - en de belangstelling voor positief onderwijs neemt toe. Expertise en onderzoek wordt internationaal gedeeld op het Internationaal Platform voor Positief Onderwijs (IPEN) dat in juni 2018 haar tweede grote wereldcongres organiseerde. 

Onze ambitie

Mede geïnspireerd op de internationale beweging rond positief onderwijs hebben we nagedacht over hoe wij meer positief onderwijs mogelijk kunnen maken. Onze ambitie is om anderen te inspireren en in beweging te brengen om leerlingen op en rond school:

 • Te helpen ontdekken waar ze goed in zijn en plezier aan beleven

 • Ruimte te geven hun nieuwsgierigheden en passies te volgen

 • Voldoende kansen tot succeservaringen te bieden

 • Plezier in leren te laten ervaren en hun nieuwsgierigheid verder aan te wakkeren

 • Vertrouwen te geven in zichzelf en hun mogelijkheden

 • Te leren samenwerken en samenleven

Met deze site leveren wij daar een bijdrage aan. Rond zes thema’s bieden we blogs, werkvormen en inspiratie in de vorm van lesmateriaal, artikelen, boeken en filmfragmenten: schoolbrede aanpak, talent en mindset, welbevinden en geluk, zelfgestuurd leren, motivatie en toetsing en positief groepsklimaat.

 
 

Lees meer over positief onderwijs: